Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Statut LZR

Statut Lubuskiego Związku Rolników

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Lubuski Związek Rolników zwany dalej Związkiem posiada osobowość prawną

§2.

Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.

§3.

Terenem działania Związku jest obszar województwa lubuskiego zaś siedziba władz mieści się w Gorzowie Wielkopolskim.

§4.

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 o organizacjach pracodawców Dz. U. Nr 55 poz.235 ) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§5.

Związek jest samorządny i niezależny w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz innych organizacji.

§6.

Związek ma prawo do tworzenia federacji i konfederacji oraz do przystępowania do już istniejących o podobnym charakterze organizacji krajowych lub międzynarodowych.

§7.

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§8.

Związek może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§9.

Celem Związku jest:

 1. jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków
 2. ochrona i reprezentowanie interesów członków Związku wobec Agencji Nieruchomości Rolnych oraz innych państwowych agencji rolnych,
 3. współpraca z instytucjami finansowymi oraz innymi podmiotami rynku rolnego obsługującymi członków Związku,
 4. pomoc organizacyjna , specjalistyczna i prawna członkom Związku,
 5. propagowanie zasad etyki zawodowej, dobrych obyczajów gospodarczych, upowszechniania przykładów pozytywnych postaw.
 6. integracja członków Związku z środowiskiem rolniczym i społecznością wiejską,
 7. współpraca z międzynarodowymi organizacjami rolniczymi o podobnym charakterze,
 8. działania zmierzające do poprawy warunków rozwoju rolnictwa w Polsce, stabilizacji polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec gospodarstw towarowych oraz kształtowania przekształceń w rolnictwie i jego otoczeniu,
 9. działania na rzecz równych praw w korzystaniu z środków pomocowych Unii Europejskiej dla wszystkich podmiotów działających w polskim rolnictwie.   

§10.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. podejmowanie działań i inicjatyw służących poprawie rentowności produkcji rolnej,
 2. opiniowanie projektów aktów prawnych w tym prawa lokalnego w zakresie objętym zadaniami Związku oraz uczestniczenie w procesie opiniowania ustaw w zakresie objętym zadaniami Krajowej Federacji Związków,
 3. uczestniczenie i współfinansowanie w organizacji szkoleń, konferencji , seminariów których celem będzie realizacja zadań statutowych,
 4. prowadzenie mediacji w sprawach spornych pomiędzy członkami Związku oraz pomiędzy członkami Związku a innymi podmiotami,
 5. prowadzenie rokowań i sporów zbiorowych z właściwymi związkami zawodowymi zrzeszającymi osoby zatrudnione w podmiotach reprezentowane przez Związek.
 6. organizowanie wszelkiej pomocy swoim członkom, w tym pomocy prawnej na zasadach określonych w przepisach uchwalonych przez organy związku,
 7. pozyskiwanie w celu udostępnienia członkom Związku wszelkich informacji prawnych wynikających z zmian
 8. legislacyjnych , zarządzeń i wytycznych Agencji Nieruchomości Rolnych, innych agencji rolnych oraz
 9. informacji produkcyjnych i handlowych istotnych dla ich działalności.   

§11.

Związek może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§12.

Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne zatrudniające na stałe lub okresowo pracowników, których przedmiotem działania jest prowadzenie produkcji rolnej lub powiązanej z rolnictwem. Osoba fizyczna lub prawna nie spełniające wymagań określonych w ust. 1 może być członkiem wspierającym lub członkiem honorowym.

§13.

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§14.

Członkiem zwyczajnym Związku może być jedynie podmiot spełniający warunki określone w § 12 ust 1 i nie pozbawiony praw publicznych

Członkiem wspierającym niezależnie od warunków określonych w § 12 ust.2 może być jednostka zainteresowana działalnością Związku, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne działają w Związku przez swojego przedstawiciela.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, nie dotyczy to członków założycieli Związku .

§15.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku,
 • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Związku,
 • zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Związku o skreśleniu z listy członków,
 • uzyskania pomocy organizacyjnej i prawnej na zasadach określonych w odrębnej uchwale Walnego Zebrania Członków,
 • brania udziału we wszelkich formach szkoleniach na zasadach określonych odrębną uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku.
 • reklamy i promocji w ramach związku produktów przez siebie wytworzonych lub będących przedmiotem obrotu gospodarczego członka związku. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Związku,
 • pomocy organom Związku w każdym przypadku gdy zostanie o to poproszony,
 • wykonywania uchwał Związku o ile nie naruszają one jego samodzielności,

§16.

Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 15 ust. 1 pkt. 2, 3 i 5, 6.

Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Związku. Jednakże o ile organ Związku uzna to za konieczne może zarządzić przeprowadzenie poszczególnych czynności bez obecności członków wspierających czy honorowych.

Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 15 ust. 2 pkt. 1 i 2.

§17.

1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań odnośnie Związku,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

2. W przypadku określonym w ust.1 pkt.2 i 3 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

5. W przypadku zaprzestania działalności rolniczej z przyczyny niezależnej od członka Zarząd może na wniosek zainteresowanego utrzymać jego członkostwo na czas potrzebny do wyjaśnienia sytuacji.

 

Rozdział IV

Organy Związku

§18

Władzami Związku są:

 • Walne Zebranie Członków Związku,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§19

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności połowy członków Walnego Zebrania zaś w przypadku obrad odbywających się w drugim terminie faktycznie obecnych członków Walnego Zebrania.

Uchwały Zarządu Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej drugiej ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionej liczby członków (kworum) chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§20

Walne Zebranie Członków Związku

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Związku w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

§21

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
 2. z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi

§22

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do czterech miesięcy po upływie roku kalendarzowego .
 3. Sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków zwołuje się raz na cztery lata.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz .
 6. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na zebraniu członków, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:2) Komisja Rewizyjna,
 9. 3) Jedna trzecia członków Związku.
 10. 1) Zarząd,
 11. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 12. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.  
 13. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

§23

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Związku,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Związku, w tym wybór Prezesa Związku,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbycie majątku nieruchomego i ruchomego powyżej 50 tys. zł,
 7. ustalenie zasad udziału członków związku w szkoleniach i innych formach kształcenia,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,
 9. powołanie komisji likwidacyjnej.

 

Zarząd

§24

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 7 członków.
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes Związku , Wiceprezes Związku, członek Zarządu Związku.
 4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 6. Prezes zarządu organizuje prace zarządu kieruje jego pracami oraz reprezentuje związek na zewnątrz. Prezes może upoważnić innych członków Zarządu do działalności w jego imieniu.

§25

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Związku,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań do kwoty 50 tys. zł,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 9. przygotowywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 10. podejmowanie decyzji o przystąpieniu Związku do innych organizacji i podmiotów,
 11. wyznaczanie sądu koleżeńskiego do rozpatrywania spraw spornych między członkami Związku
 12. wyznaczenie ponownego terminu zebrania w wypadkach gdy w pierwszym terminie zebranie nie dojdzie do skutku z powodu braku kworum.

 

Komisja Rewizyjna

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Związku powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego wybranego przez skład komisji.

§27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Związku,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Związku,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

§28

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Związku.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§29

W przypadkach określonych w § 27 pkt. 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§30

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

§31

Źródłami powstania majątku Związku są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. wpływy z działalności statutowej Związku (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Związku

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu ośmiu tygodni od przyjęciu na członka Związku. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§32

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: w tym Prezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionej przez niego osoby.

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

 

Rozdział VI

§33

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r o organizacjach pracodawców Dz. U. 1991 r. Nr 55 poz. 235.

 • Odwiedziny strony: wszystkie 24126, dzisiaj: 4.